دبستان دخترانه هوشمند فرهنگ و پیش دبستانی سارا و دارا

دبستان دبستان دخترانه هوشمند فرهنگ و پیش دبستانی سارا و دارا بهترین دبستان لرستان
مدرسه ای خلاق و پروژه محور با کادری مجرب و تسهیلگر در آموزش

موسس و مدیر : آخوند

 

روش تدریس و ارائه شیوه های آموزش :

1- در تعیین اهداف آموزشی، دانش آموز با راهنمایی معلم خویش اهداف را شکل می دهد.
دبستان دخترانه هوشمند فرهنگ و پیش دبستانی سارا و دارا بهترین دبستان لرستان

2- در تعیین برخی از شیوه های آموزشی، با هدایت معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد.

3- دانش آموز با ایده پردازی های خود و هدایت مشاور دبستان مهارت های اجتماعی را کسب می کند.

4- قابلیت های دانش آموزان با توجه به ویژگیهای بدنی، عقلانی، توانایی و ... برای حصول اعتماد به نفس و ظهور توانمندی ها شکل داده می شود .

5- هوش و استعداد موروثی کنار گذاشته شده و آموزش برای همه به صورت یکسان و با هدف گذاری و خروجی مشخص با توجه به توانایی فردی دانش آموزان در نظر گرفته می شود